Informazioni salita

Ezio DE LORENZO POZ
12-09-2018
Weissmies
Versante ONO