Informazioni salita

Ilario PACATI
07-08-2017
Corno Nero / Schwarzhorn
Versante O