Informazioni salita

Mauro SOREGAROLI
30-07-2018
Weissmies
Versante ONO