Informazioni salita

Mauro SOREGAROLI
05-08-2018
Punta Zumstein
Altra salita