Informazioni salita

Mauro SOREGAROLI
11-09-2018
Gran Paradiso
Versante NO (via Chabod)