Informazioni salita

Mauro SOREGAROLI
14-09-2018
Mont Blanc / Monte Bianco
Cresta NO (dal Goûter)